Các số công báo
Lĩnh vực
Số 08 , năm 2017 ngày 06/10/2017
Số KH Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH SÓC TRĂNG
32/2017/QĐ-UBND 03/10/2017 Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ban hành quy định danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn đối với tài sản cố định đặc thù, tài sản cố định vô hình; danh mục và giá quy ước tài sản cố định đặc biệt trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
31/2017/QĐ-UBND 29/09/2017 Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.
30/2017/QĐ-UBND 06/09/2017 Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên Mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
29/2017/QĐ-UBND 01/09/2017 Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND ban hành khung giá bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội do các hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
28/2017/QĐ-UBND 11/08/2017 Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh Trưởng, Phó đơn vị thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Sóc Trăng
27/2017/QĐ-UBND 05/08/2017 Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định việc trình, thẩm định phương án giá đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền quyết định giá của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.
HĐND THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG
22/2017/NQ-HĐND 21/08/2017 Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng năm 2015 và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
21/2017/NQ-HĐND 21/08/2017 Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐND về việc bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng năm 2017 và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
PHẦN VĂN BẢN KHÁC