Các số công báo
Lĩnh vực
Số 09 , năm 2017 ngày 08/12/2017
Số KH Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH SÓC TRĂNG
41/2017/QĐ-UBND 08/12/2017 Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ban hành quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
40/2017/QĐ-UBND 30/11/2017 Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ban hành quy định trình tự thực hiện cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
39/2017/QĐ-UBND 24/11/2017 Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.
38/2017/QĐ-UBND 24/11/2017 Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 25/2016/QĐUBND ngày 07 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.
37/2017/QĐ-UBND 14/11/2017 Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
36/2017/QĐ-UBND 03/11/2017 Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí liên quan đến lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
34/2017/QĐ-UBND 19/10/2017 Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND về việc phân cấp thẩm định dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình cho Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh Sóc Trăng.
35/2017/QĐ-UBND 18/10/2017 Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định phân cấp quản lý giao thông trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
PHẦN VĂN BẢN KHÁC