Các số công báo
Lĩnh vực
Số 05 , năm 2018 ngày 29/05/2018
Số KH Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH SÓC TRĂNG
13/2018/QĐ-UBND 29/05/2018 Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND v/v quy định giá dịch vụ sử dụng đò, phà do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
12/2018/QĐ-UBND 21/05/2018 Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND v/v ban hành Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
11/2018/QĐ-UBND 09/04/2018 Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND v/v bãi bỏ Điểm d Khoản 1 Điều 10 của Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.
10/2018/QĐ-UBND 27/03/2018 Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND v/v ban hành Quy định đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường không khí xung quanh, tiếng ồn và độ rung, nước mặt, nước dưới đất, nước mưa, nước biển, nước thải và trầm tích trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
09/2018/QĐ-UBND 21/03/2018 Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND v/v sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định mức tiền ăn đối với người nghiện ma túy đang chữa trị, cai nghiện bắt buộc và mức đóng góp đối với người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục – Lao động Xã hội (nay là Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Sóc Trăng) ban hành kèm theo Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.
PHẦN VĂN BẢN KHÁC