Các số công báo
Lĩnh vực
Số 06 , năm 2018 ngày 16/07/2018
Số KH Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH SÓC TRĂNG
15/2018/QĐ-UBND 03/07/2018 Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương các đơn vị thuộc Ban Dân tộc; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Sóc Trăng.
14/2018/QĐ-UBND 14/06/2018 Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 54/2012/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
HĐND THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG
14/2018/NQ-HĐND 10/07/2018 Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết số 31/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
13/2018/NQ-HĐND 10/07/2018 Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND quy định về khoảng cách; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh ở ấp, xã đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
12/2018/NQ-HĐND 10/07/2018 Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND về việc sửa đổi Số thứ tự 2 Khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của HĐND tỉnh Sóc Trăng về việc quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
11/2018/NQ-HĐND 10/07/2018 Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND quy định mức chi hỗ trợ dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
10/2018/NQ-HĐND 10/07/2018 Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện và thời hạn Ủy ban nhân dân gửi báo cáo quyết toán ngân sách đến Ban của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp, cơ quan tài chính cấp trên trực tiếp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
09/2018/NQ-HĐND 10/07/2018 Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
08/2018/NQ-HĐND 10/07/2018 Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu ngân sách của các cấp ngân sách thuộc chính quyền địa phương, tỉnh Sóc Trăng giai đoạn ổn định 2017 - 2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND ngày 06 tháng 3 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng.
07/2018/NQ-HĐND 10/07/2018 Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
06/2018/NQ-HĐND 10/07/2018 Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc tỉnh quản lý năm học 2018 - 2019 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
05/2018/NQ-HĐND 10/07/2018 Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ phát triển cây ăn trái đặc sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2018 - 2021.
04/2018/NQ-HĐND 10/07/2018 Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về chế độ quản lý đặc thù (định mức hoạt động và mức chi bồi dưỡng luyện tập, biểu diễn) đối với Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
03/2018/NQ-HĐND 10/07/2018 Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ban hành Quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
02/2018/NQ-HĐND 10/07/2018 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND quy định mức chi hỗ trợ thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
01/2018/NQ-HĐND 10/07/2018 Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết số 08/2009/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc thông qua Đề án chuẩn hoá và hỗ trợ nghỉ việc đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
UBND TỈNH SÓC TRĂNG
1598/QĐ-UBND 06/07/2018 Quyết định số 1598/QĐ-UBND v/v bãi bỏ một số thủ tục hành chính áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.