Các số công báo
Lĩnh vực
Số 09 , năm 2018 ngày 12/11/2018
Số KH Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH SÓC TRĂNG
33/2018/QĐ-UBND 26/12/2018 Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
32/2018/QĐ-UBND 20/12/2018 Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương các tổ chức thuộc và trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trưởng phòng, Phó Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, chức danh lãnh đạo phụ trách lĩnh vực nông nghiệp của Phòng Kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân thị xã, thành phố thuộc tỉnh Sóc Trăng.
31/2018/QĐ-UBND 20/12/2018 Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND về việc quy định thẩm quyền tổ chức việc đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
30/2018/QĐ-UBND 11/12/2018 Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND v/v ban hành quy định phạm vi, tuyến đường và thời gian hoạt động vận tải khách du lịch bằng xe điện bốn bánh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
29/2018/QĐ-UBND 07/12/2018 Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
28/2018/QĐ-UBND 05/12/2018 Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành quy định về quản lý, bảo trì hệ thống đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
27/2018/QĐ-UBND 12/11/2018 Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
26/2018/QĐ-UBND 19/10/2018 Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND v/v phân cấp thẩm định dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình cho Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng.
25/2018/QĐ-UBND 17/10/2018 Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) tại các cơ quan nhà nước, cơ quan Đảng cộng sản Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động, các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
24/2018/QĐ-UBND 16/10/2018 Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về bảo vệ môi trường đối với lĩnh vực chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
23/2018/QĐ-UBND 04/10/2018 Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND về việc quy định thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng; quy mô công trình và thời hạn tồn tại của công trình theo giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
PHẦN VĂN BẢN KHÁC