Các số công báo
Lĩnh vực
Số 03+04 , năm 2019 ngày 04/03/2019
Số KH Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
UBND TỈNH SÓC TRĂNG
486/QĐ-UBND 27/02/2019 Quyết định số 486/QĐ-UBND về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng kỳ 2014-2018.