Các số công báo
Lĩnh vực
Số 01 , năm 2012 ngày 24/02/2012
Số KH Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH SÓC TRĂNG
7/2012/QĐ-UBND 24/02/2012 Quyết định số 7/2012/QĐ-UBND về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
6/2012/QĐ-UBND 21/02/2012 Quyết định số 6/2012/QĐ-UBND về ban hành Quy định quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
5/2012/QĐ-UBND 20/02/2012 Quyết định số 5/2012/QĐ-UBND về quy định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
4/2012/QĐ-UBND 02/02/2012 Quyết định số 4/2012/QĐ-UBND v/v Quy định thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
3/2012/QĐ-UBND 01/02/2012 Quyết định số 3/2012/QĐ-UBND v/v giao kế hoạch vốn đầu tư từ vốn bổ sung có mục tiêu năm 2012 tỉnh Sóc Trăng.
2/2012/QĐ-UBND (Not file) 16/01/2012 Quyết định số 2/2012/QĐ-UBND v/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình Sóc Trăng.
1/2012/QĐ-UBND 10/01/2012 Quyết định số 1/2012/QĐ-UBND v/v ban hành đơn giá hoạt động quan trắc môi trường không khí xung quanh, tiếng ồn và nước mặt lục địa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
PHẦN VĂN BẢN KHÁC