Các số công báo
Lĩnh vực
Số 09 , năm 2019 ngày 30/09/2019
Số KH Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH SÓC TRĂNG
24/2019/QĐ-UBND 30/09/2019 Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND bãi bỏ một số Quyết định quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành thuộc lĩnh vực tài chính.
23/2019/QĐ-UBND 27/09/2019 Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.
22/2019/QĐ-UBND 19/09/2019 Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
21/2019/QĐ-UBND 12/09/2019 Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND về việc bãi bỏ các Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.
20/2019/QĐ-UBND 09/09/2019 Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND v/v quy định định mức hoạt động của Đội Tuyên truyền lưu động và mức chi của Đội Nghệ thuật quần chúng tỉnh và cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
19/2019/QĐ-UBND 26/08/2019 Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 5 Điều 8 Quy định sử dụng phạm vi kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường tỉnh, đường đô thị, đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 22/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.
18/2019/QĐ-UBND 09/08/2019 Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Chỉ thị số 01/2003/CT.UBNDT ngày 08 tháng 01 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
17/2019/QĐ-UBND 05/08/2019 Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định về quản lý khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
PHẦN VĂN BẢN KHÁC