Các số công báo
Lĩnh vực
Số 01 , năm 2020 ngày 20/03/2020
Số KH Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH SÓC TRĂNG
10/2020/QĐ-UBND 20/03/2020 Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND v bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành.
09/2020/QĐ-UBND 16/03/2020 Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế đối với các đơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng.
08/2020/QĐ-UBND 13/03/2020 Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quy định trách nhiệm bảo trì các công trình dân dụng, công trình công nghiệp vật liệu xây dựng và công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
07/2020/QĐ-UBND 17/02/2020 Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.
06/2020/QĐ-UBND 14/02/2020 Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập và phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng công trình sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
05/2020/QĐ-UBND 05/02/2020 Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn đối với chức danh Trưởng, Phó các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Công Thương, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý về lĩnh vực công thương của Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Sóc Trăng.
04/2020/QĐ-UBND 03/02/2020 Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành.
03/2020/QĐ-UBND 16/01/2020 Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và quy định mức chi cho các hoạt động khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
02/2020/QĐ-UBND 15/01/2020 Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND v/v ban hành quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều lệ Sáng kiến trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
01/2020/QĐ-UBND 03/01/2020 Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND v/v quy định thời hạn gửi và thẩm định báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hằng năm của tỉnh Sóc Trăng.
PHẦN VĂN BẢN KHÁC