Các số công báo
Lĩnh vực
Số 02 , năm 2012 ngày 25/03/2012
Số KH Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH SÓC TRĂNG
14/2012/QĐ-UBND 16/03/2012 Quyết định số 14/2012/QĐ-UBND v/v ban hành quy định tổ chức, nhiệm vụ, tiêu chuẩn, chế độ phụ cấp, tuyển chọn, sử dụng và quản lý nhân viên bảo vệ thực vật, thú y và khuyến nông công tác trên địa bàn cấp xã, tỉnh Sóc Trăng.
13/2012/QĐ-UBND 06/03/2012 Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND v/v ban hành Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
12/2012/QĐ-UBND 05/03/2012 Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND v/v Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
11/2012/QĐ-UBND 02/03/2012 Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
10/2012/QĐ-UBND 29/02/2012 Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND v/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương, tỉnh Sóc Trăng.
9/2012/QĐ-UBND 27/02/2012 Quyết định số 9/2012/QĐ-UBND v/v ban hành Quy định về bảo vệ môi trường đối với lĩnh vực chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
8/2012/QĐ-UBND 27/02/2012 Quyết định số 8/2012/QĐ-UBND v/v sửa đổi, bổ sung khoản 15, Điều 2 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND ngày 12/01/2011 của UBND tỉnh Sóc Trăng.
PHẦN VĂN BẢN KHÁC