Các số công báo
Lĩnh vực
Số 02+03+04+05 , năm 2023 ngày 13/06/2023
Số KH Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH SÓC TRĂNG
9/2023/QĐ-UBND 13/06/2023 Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
PHẦN VĂN BẢN KHÁC