Các số công báo
Lĩnh vực
Số 11 , năm 2015 ngày 03/12/2015
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH SÓC TRĂNG
18/10/2017 Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định phân cấp quản lý giao thông trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
29/09/2017 Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.
22/02/2017 Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND về ban hành khung giá dịch vụ sử dụng cảng cá trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
06/12/2016 Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND v/v phân cấp thẩm định dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình cho Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.
07/03/2016 Quyết định số 487/QĐ-UBND phê duyệt Đề án cải tạo, phục hồi môi trường các ao, hồ, kênh, mương, đoạn sông trong các đô thị, khu dân cư đang bị ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, giai đoạn 2014 - 2020.
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
UBND TỈNH SÓC TRĂNG
11/11/2015 Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
01/04/2015 Thông báo số 12/TB-UBND v/v xếp loại doanh nghiệp và phân loại viên chức quản lý đối với các doanh nghiệp do Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng làm chủ sở hữu.
06/02/2015 Quyết định số 344/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, tỉnh Sóc Trăng.
12/08/2014 Đề án số 6/ĐA-UBND về phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho thanh niên tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2014 - 2015
27/06/2014 Báo cáo số 86/BC-UBND đánh giá tình hình 01 năm thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 05 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức thực hiện Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính.
25/06/2014 Thông báo số 1/TB-UBND danh sách các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc diện phải thực hiện đăng ký giá, kê khai giá trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
16/05/2014 Kế hoạch số 42/KH-UBND về thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
18/03/2014 Quyết định số 215/QĐHC-CTUBND về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng hết hiệu lực thi hành.
14/03/2014 Quyết định số 205/QĐHC-CTUBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng.
07/02/2014 Đề án số 1/DA-UBND giải quyết việc làm và tư vấn nghề nghiệp cho thanh niên giai ñoạn 2013 - 2015, tỉnh Sóc Trăng.
10/12/2013 Đề án số 8/DA-UBND về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
16/10/2013 Kế hoạch số 68/KH-UBND triển khai thực hiện Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
09/10/2013 Báo cáo số 195/BC-UBND tình hình kinh tế - xã hội quý III, 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu những tháng cuối năm 2013.